Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin - ważny do 31.12.2022 r.

Regulamin - ważny do 31.12.2022 r.

Regulamin sklepu www.firankowo.pl obowiązujący do dnia 31.12.2022 r.

 

Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep internetowy działający pod adresem:
www.firankowo.plprowadzony jest przez firmę
FIRANKOWO Agnieszka Pezda, z siedzibą w: 43-391 Mazańcowice 269
(NIP: 9372319576, REGON: 242865379)
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zbiór danych zarejestrowany jest w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi: 156421

 

I. Definicje
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.firankowo.pl
4. Sklep internetowy (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod firankowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, należący do firmy FIRANKOWO ;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą FIRANKOWO a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
10. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez klienta formę dostawy.
11. Przelew tradycyjny - płatność, którą klient wykonuje w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub też za pośrednictwem Poczty Polskiej;
12. Przelew elektroniczny - płatność, którą klient wykonuje przez z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
13. Konto Klienta – Indywidualna baza, która zawiera dane Klienta służące do realizacji złożonych zamówień, ich historię, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane zawierające wpłaty i nadpłaty z tytułu zamówień;

 

II. Postanowienia ogólne
 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.firankowo.pl w zakładce REGULAMIN.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do internetu
b) dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny adres poczty elektronicznej
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
d) zalecana rozdzielność ekranu: 1024x768 lub wyższa (minimalna 800x600)
e) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firakowo.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu firankowo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Każdorazowo klient otrzymuję kopię Regulaminu na adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja i zakładanie konta klienta.
3.2.
Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja treści Regulaminu SKLEPU oraz podanie wymaganych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
3.3. SKLEP może pozbawić Klienta z prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu Sklepu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego
c) dopuścił się innych zachować, które zostaną uznane przez SKLEP za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię SKLEPU
3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SKLEPU.
3.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środku służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
3.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np treści propagujących przemoc zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku domowego,
e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.firankowo.pl, dokonać wyboru spośród dostępnego asortymentu towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wprowadzenie kodu weryfikacyjnego oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą FIRANKOWO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9 Po dokonaniu przez Klienta zamówienie Sklep przekaże go do realizacji. Klient może w każdym momencie zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź dokonać w nim zmian informując Sklep o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty: info@firankowo.pl pod warunkiem, iż zamówienie nie zostało jeszcze przez Sklep zrealizowane (czyli zamówiony towar nie został wysłany) w przypadku produktów gotowych, bądź zamówienie nie zostało przekazane do realizacji w przypadku tkanin sprzedawanych w metrach bieżących bądź usług krawieckich - o procesie realizacji zamówienia klient jest informowany osobną wiadomością e-mail.
4.10 Sklep zastrzega sobie ewentualność, kiedy z powodu chwilowego braku towaru nie będzie mógł zrealizować zamówienia klienta w deklarowanym czasie. W takiej sytuacji klient zdecyduje o realizacji bądź anulowaniu zamówienia.

 

VI. Dostawa
 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przesyłką kurierską. Koszty dostawy określone są na stronie firankowo.pl w zakładce
DOSTAWA
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia do dnia, w którym SKLEP internetowy przekaże go przewoźnikowi realizującemu dostawę (powyższe terminy dotyczą dni roboczych) i do 10 dni w przypadku zamawiania usług i produktów indywidualnych, takich jak: usługi krawieckie, szycie na wymiar. Powyższe terminy są deklarowanymi.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu firankowo.pl w zakładce REGULAMIN oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia zamówienia wraz ze specyfikacją i Regulaminem sklepu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie umowy kupna/sprzedaży (paragon fiskalny, rachunek dla firm).
5.5. W przypadku, gdy przewoźnik nie zastanie Klienta pod adresem dostawy pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia lub termin w którym klient musi odebrać przesyłkę we wskazanym punkcie odbioru.
5.6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy (z winy Klienta) przyjęcia przesyłki, bądź nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym w awizo - wraca ona do Sprzedawcy. W takim wypadku Klient zostanie obciążony kosztami nadanej i zwrotnej przesyłki na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.7. Zgodnie z art. 545 § 2 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – w tym przypadku należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół szkody (dokument udostępnia przewoźnik).

 

VI. Ceny i metody płatności
 

 1. 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają w sobie kosztów wysyłki.
  6.2. Cena przy danym towarze/usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  6.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany ceny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych ich warunków oraz wyprzedaży, jednakże zmiany te nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.
  6.4. Klient może wybrać następujące metody płatności za zakupiony towar/usługę w Sklepie internetowym:
  a.) przelew na numer konta bankowego 05 1140 2004 0000 3302 7456 3573
  b.) płatność przy odbiorze dot.przesyłek pobraniowych
  c.) płatność "on-line" - poprzez system płatności elektronicznych "TPAY.COM"

   

  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  7.1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Agnieszka Pezda prowadząca

  działalność gospodarczą pod firmą FIRANKOWO Agnieszka Pezda, 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 269, NIP: 9372319576 (dalej także jako: Administrator).

  7.2. Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: info@firankowo.pl,

  tradycyjnym listem na adres: FIRANKOWO Agnieszka Pezda, 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 269.

  7.3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  - zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarciai wykonania umowy.

  - dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy.

  7.4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

  7.5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzanai danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu rownież prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

  7.6. Państwa dane mogą być przekazane do podmiotow świadczących na naszą rzecz usługi wysyłkowe oraz usługi płatnicze.

  7.7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposob automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.

  7.8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisow prawa, w szczegolności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.

  7.9. Infrastruktura techniczna i system informatyczny po stronie firankowot.pl spełnia następujące warunki:

  - Pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy

  - Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy.

  - Zainstalowano certyfikat SSL chroniący Państwa dane

  - Zastosowano oprogramowanie antywirusowe.

   

  VII A. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  W razie braku odmiennych postanowień pojęcia zawarte w poniższej umowie mają tożsame znaczenie z tymi, jakie są zawarte w Regulaminie Serwisu firankowo.pl

  Definicje:

  Umowa Główna: Umowa rozumieniu Regulaminu Serwisu firankowo.pl, w związku z ktorą

  zawierana jest Umowa Powierzania.

  Umowa Powierzania: Poniższa umowa.

  Firankowo.pl Agnieszka Pezda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRANKOWO Agnieszka Pezda, 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 269

  Klient: Podmiot zlecający firankowo.pl świadczenie usług na podstawie Umowy Głownej. Zwany także Administratorem.

  Usługa: Usługa świadczona na podstawie Umowy Głownej.

  Regulamin: Regulamin Serwisu firankowo.pl

  RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

   

  1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi, oraz że przetwarzanie przez niego danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych w ramach Umowy Powierzania odbywa się w imieniu Klienta będącego Administratorem Danych.

  2. Klient wyrażając zgodę na realizację Usługi oraz akceptując Regulamin powierza firankowo.pl przetwarzanie danych osobowych w ramach Usługi i na czas jej trwania tylko w zakresie iezbędnym do wykonania Usługi.

  3. Zawarcie Umowy oraz akceptacja Regulaminu stanowi udokumentowane polecenie, o ktorym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

  4. firankowo.pl zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu w ramach Umowy dane w sposob zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodny z Umową oraz Umową Powierzania.

  5. firankowo.pl zobowiązuje się̨ podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osob fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, firankowo.pl wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

  6. firankowo.pl zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony tych danych – zgodnie z przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy.

  7. firankowo.pl jako podmiot przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotow przetwarzających (Podprocesor), tylko za uprzednią szczegołową zgodą lub ogolną pisemną zgodą Klienta, jako administratora danych.

  8. Biorąc pod uwagę̨ charakter przetwarzania, firankowo.pl zobowiązuje się do aktywnej wspołpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, w sposob umożliwiający wywiązywanie się przez Administratora z obowiązkow wynikających z art. 32 - 36 RODO

  9. Po zakończeniu świadczenia Usługi na podstawie Umowy Głownej firankowo.pl zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują ̨przechowywanie danych osobowych.

  10. firankowo.pl udostępni na pisemne żądanie Klienta wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązkow dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, i przyczynia się̨ do nich.

  10.1. W przypadku chęci przeprowadzenia audytu Klient zawiadomi firankowo.pl na drodze tradycyjnej formie pisemnej, listem poleconym o zamiarze przeprowadzeniu audytu wraz ze wskazaniem osob upoważnionych, proponowanego terminu, zakresu, czasu trwania oraz potrzebnych informacji i dokumentow. Procesor w takim wypadku wyznaczy możliwe terminy w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Administratora.

  10.2. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu obciążają Klienta.

  10.3. Audyt nie może spowodować jakichkolwiek zakłoceń w bieżącej działalności firankowo.pl, w przeciwnym razie firankowo.pl ma prawo przerwać audyt w każdym czasie jego trwania.

  10.4. firankowo.pl ma prawo odmowić zgody na audyt jeżeli jego przeprowadzenia mogłoby doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisow, w szczegolności jeżeli te działania mogłyby w sposob bezprawny zagrozić ujawnieniu lub bezpieczeństwu innych danych osobowych przetwarzanych przez Procesora. W takim przypadku Procesor jest obowiązany w sposob jasny i wyczerpujący uzasadnić Administratorowi swoje stanowisko i w miarę̨ możliwości zapewnić przeprowadzenie audytu lub inspekcji lub udzielić informacji i udostępnić dokumenty w inny sposob.

  11. firankowo.pl niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow prawa. firankowo.pl zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie poźniej niż̇ w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.

  12. firankowo.pl odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązkow, ktore RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom .

  13. Umowa powierzania danych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i obowiązuje przez czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż Umowa Głowna. Umowa Powierzenia wygasa wraz z wygaśnięciem Umowy Głownej bez względu na przyczynę̨ wygaśnięcia.
   

  VIII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy
   

  8.1.Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – druk dostępny w zakładce DRUKI DO POBRANIA (do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) wysyłając je na adres : Sklep FIRANkowo 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 269,bądź poprzez skrzynkę e-mail:info@firankowo.pl.
  8.2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (np. usługa krawiecka, szycie na zamówienie pod wymiar, zakup tkaniny sprzedawanej na metry bieżące - cięte na zamówienie)
  8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu - oznacza to, że towar można sprawdzić tak jak byłoby to możliwym przed zakupem w sklepie stacjonarnym, jednak nie można go używać. Towar używany nie podlega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
  Sklep FIRANkowo, 43-391 MAZAŃCOWICE, Mazańcowice 269 - dołączając do przesyłki dowód zakupu.
  8.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu i odbywa się to na koszt klienta.
  8.5. Klient odsyła towar do zwrotu na swój koszt a Sklep zwraca mu wartość zakupionego towaru oraz koszty skorzystania z najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie Sklepu.
  8.6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek pobraniowych.
  8.7. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy za odesłany towar w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania - w przypadku pozytywnego przejścia przez proces odstąpienia od umowy i niestwierdzenia w zwracanym towarze wad oraz cech, mogących świadczyć o jego używaniu.  IX. Reklamacje
   

  9.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176 ze zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w szczególności tą ustawą w ciągu 2 lat oda daty zakupu. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży (reklamacje) oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@firankowo.pl lub też pisemnie na adres: Sklep FIRANkowo, 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 269.
  9.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać takie dane jak: imię i nazwisko osoby składając reklamację, datę składania reklamacji, datę zakupu, nazwę reklamowanego towaru, jego cenę jednostkową, jego ilość, żądania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki), datę stwierdzenia niezgodności w towarze)- druk dostępny w zakładce DRUKI DO POBRANIA. Do przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego koniecznym jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu, najlepiej w postaci paragonu z kasy fiskalnej. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sklep internetowy skontaktuje się z Klientem i wskaże najodpowiedniejszą formę wysyłki towaru do Sprzedającego w celu rozpatrzenia reklamacji.
  9.3. SKLEP ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź o uznaniu, bądź odrzuceniu reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mailowy bądź adres korespondencyjny.
  9.4 Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę bądź wymianę reklamowanego produktu, przesłanie nowego produktu lub zwrot pieniędzy i postaramy się to uczynić bez zbędnej zwłoki.
  9.5 W przypadku bezzasadnej reklamacji zgłoszonej przez klienta (brak niezgodności toawru, wada spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzenie mechaniczne powstałe z winy klienta) sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji.


   

  X. Postanowienia końcowe
   

  10.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem składającym zamówienie w Sklepie a firmą FIRANKOWO.
  10.2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są aktualnie dostępne w magazynie Sklepu internetowego.
  10.3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesłanych wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta oraz za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycjach Klienta, jeżeli są one powstałe na wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  10.4.Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, jeżeli uzyskały one dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez niego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta
  10.5.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
  10.7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2017 r.
  10.8.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep i są opublikowane na stronie firankowo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


   

  Regulamin do pobrania - KLIKNIJ -

   

   

   

   


  Przejdź do strony głównej
  USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
  Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
  Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
  Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
  ZATWIERDZAM
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  USTAWIENIA
  ZGADZAM SIĘ