Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin - ważny od 01.01.2023 r.

Regulamin - ważny od 01.01.2023 r.

 

Regulamin sklepu www.firankowo.pl obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

 

Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. REGULAMIN 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez FIRANKOWO Agnieszka Pezda z siedzibą        w Czechowicach-Dziedzicach, za pośrednictwem sklepu internetowego www.firankowo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez FIRANKOWO Agnieszka Pezda usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

 

Dane kontaktowe: 
E-mail: info@firankowo.pl
Tel. 604 704 630


§1 DEFINICJE

 1. DNI ROBOCZE - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

 3. DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

 4. HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta w sklepie internetowym.

 5. KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 6. KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.                                                                                                                                                        
 7. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej
 8. KONTO KLIENTA - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta.

 9. LOGIN - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta Klienta w sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 10. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin.

 12. REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.

 13. SPRZEDAWCA - oznacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRANKOWO Agnieszka Pezda z siedzibą w  43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 197, NIP: 9372319576, REGON: 242865379, wpisanego do Centralnej Ewidencji              i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , będącego jednocześnie właścicielem sklepu internetowego. Zbiór danych zarejestrowany jest w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi: 156421

 14. STRONA INTERNETOWA SKLEPU - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działającą w domenie www.firankowo.pl 

 15. TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

 16. TRWAŁY NOŚNIK - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 17. UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.                                                                                                                                                                                    
 18. KODEKS CYWILNY - ustawa z 23.04.1964r. Kodeks cywilny  - tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1360 z późn.zm.                                     
 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z 30.05.2014r. o prawach konsumenta - tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 287 z późn.zm.


​​​​​​

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej sklepu:

  a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26 lub Safari 5

  b) włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

  c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

  d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies". Pliki te podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego - jednakże takie wyłączenie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu .

 

§3. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia konta klienta Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

 3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy – dokonuje się tego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. W czasie rejestracji Klient ustala swoje indywidualne hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta

 6. Po dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

 

§4. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu,           24 godziny na dobę.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu dodaje towaru do zamówienia przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka". Klient składa zamówienie po skompletowaniu wszystkich towarów i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy – w tym celu należy wybrać na stronie internetowej sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i  dostawę, oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia oferty na produkt(kty) i potwierdza rozpoczęcie realizacji zamówienia lub przesyła informację o odmowie przyjęcia oferty na wszystkie lub poszczególne produkty, złożonych w ramach zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia oferty.

 6. Klient może w każdym momencie zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź dokonać w nim zmian informując Sklep o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty: info@firankowo.pl pod warunkiem, iż zamówienie nie zostało jeszcze przez Sklep zrealizowane (czyli zamówiony towar nie został wysłany) w przypadku produktów gotowych, bądź zamówienie nie zostało przekazane do realizacji w przypadku tkanin sprzedawanych  w metrach bieżących bądź usług krawieckich - o procesie realizacji zamówienia klient jest informowany osobną wiadomością e-mail.                                                                                                    
 7. Sklep zastrzega sobie ewentualność, kiedy z powodu chwilowego braku towaru nie będzie mógł zrealizować zamówienia klienta       w deklarowanym czasie, do jego anulowania.

 

§5. PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto.                                                                   
 2. Dodatkowo przy każdym towarze znajduje się informacja odnośnie najtańszego kosztu dostawy tego towaru. Przed złożeniem zamówienia, ale już po wyborze konkretnego sposobu dostawy i formy płatności Klient zostanie poinformowany o łącznej wartości zamówienia, w rozbiciu na wartość towarów i koszt dostawy.                                                                                                                          
 3. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że zamówienie jest objęte darmową dostawą.                                                                                       
 4. Klient może wybrać następujące metody płatności za zakupiony towar/usługę w Sklepie internetowym: a.) przelew na numer konta bankowego 05 1140 2004 0000 3302 7456 3573 b.) płatność przy odbiorze dot.przesyłek pobraniowych c.) płatność "on-line" - poprzez system płatności elektronicznych "TPAY.COM"  


§6. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych. Koszty dostawy określone są przy produkcie, na stronie firankowo.pl w zakładce DOSTAWA. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo przy produkcie (terminy te dotyczą dni roboczych i są deklarowanymi).          
 4. Wysyłki są realizowane za pośrednictwem dostawcy: Poczty Polskiej (paczka pocztowa albo list polecony priorytetowy) oraz firmy kurierskiej (Paczkomat albo doręczenie przez kuriera) , możliwym jest również  odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.                                                                                                                           
 5. W przypadku, gdy przewoźnik nie zastanie Klienta pod adresem dostawy pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia lub termin w którym klient musi odebrać przesyłkę we wskazanym punkcie odbioru. 

 6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy (z winy Klienta) przyjęcia przesyłki, bądź nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym w awizo - wraca ona do Sprzedawcy. W takim wypadku Klient zostanie obciążony kosztami nadania i zwrotnej przesyłki na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 7. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia. Do tego czasu należy doliczyć czas potrzebny na doręczenie przesyłki przez firmę kurierską.

 8. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 9. Po wysłania towaru do Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 10. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 11. Sprzedawca, zgodnie z życzeniem Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę obejmującą dostarczane towary.


​​​​§7. REKLAMACJE
 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa. W przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową).Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.                                          
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.                                               
 3. Reklamacje Klient może kierować na adres Sprzedawcy elektronicznie: info@firankowo.pl.pl lub pisemnie: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 197.                                                                                                                                                                      
 4. Reklamacje można złożyć na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę. Do złożenia reklamacji nie jest jednakże wymagane posługiwanie się w/w formularzem.                                                                                                                                                                  
 5. Informacje, które powinny być zawarte na formularzu reklamacyjnym: dane osobowe Kupującego, data zakupu, data stwierdzenia niezgodności towaru z umową, rodzaj niezgodności, żądanie kupującego co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.                                        
 6. Uprawnienia przysługujące kupującemu w przypadku reklamacji związanych z niezgodnością towaru z umową to: usunięcie wady lub wymiana rzeczy na wolną od wad, a w pewnych sytuacjach również - żądanie obniżenia ceny i odstąpienie od umowy.                            
 7.  Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 6 Klient może złożyć tylko w przypadkach określonych w art. 43e ustawy o prawach konsumenta.                                                                                                                                  
 8. Jeżeli przedmiot został uszkodzony w czasie transportu Klient jest zobowiązany przesłać zdjęcie uszkodzonego produktu oraz zdjęcie opakowania zewnętrznego (pudełka).                                                                                                                                              
 9. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.                               
 10. Jeżeli Klient złożył reklamację związaną z niezgodnością towaru z umową, a Sprzedawca nie ustosunkował się do jego żądań          w terminie 14 dni przyjmuje się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.                                                                                                        
 11. Termin reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.                                                                                                       
 12. Rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu - jest to uwarunkowane kwestiami technicznymi związanymi z ustawieniami monitora co nie stanowi podstawy do reklamacji.                                                                         
 13. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu.                                                                                                                      
 14. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem i przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.

 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.firankowo.pl  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać elektronicznie na adres e-mail: info@firankowo.pl lub pocztą na adres 43-502 Czechowice-Dziedzice.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży - zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Sprzedawca zwraca Klientowi najtańszy oferowany przez Sprzedawcę koszt dostawy.

 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Za zgodą Klienta możliwy jest inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to m.in tkanin sprzedawanych na metry bieżące i ciętych na indywidualne zamówienia klienta; usługi szycia na wymiar podany przez klienta itp.

 

§9. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  a) Formularz kontaktowy

  b) Newsletter

  c) Poleć znajomemu

  d) Prowadzenie konta Klienta

 2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Usługa >formularz kontaktowy< polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 4. Usługa >newsletter< polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Subskrypcji można dokonać przez specjalny formularz zamieszczony na stronie internetowej sklepu lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji w sklepie. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta.

 5. Usługa >poleć znajomemu> polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich towaru. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

 6. Usługa >prowadzenie konta klienta< dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia konta klienta – w takim przypadku konto zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.

 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku:

  a) działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,

  b) naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu,

  c) a także w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w razie przełamywania przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub podejmowania innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 10. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Po otrzymaniu powiadomienia Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu zmodyfikowanie lub usunięcie ze strony internetowej sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

 3. Sprzedawca nie umożliwia zamieszczania opinii konsumenckich na stronie sklepu.

 

§ 11.POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Agnieszka Pezda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRANKOWO Agnieszka Pezda, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 197, NIP: 9372319576 (dalej także jako: Administrator). 
  Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wysyłkowe oraz usługi płatnicze. 

 2. Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: info@firankowo.pl, tradycyjnym listem na adres: FIRANKOWO Agnieszka Pezda, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 197.                                                                                   
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: - zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy. - dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy.                                                                
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.                                      
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.           W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania                z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.                            
 6. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.                                                                        
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.                                                                                                               
 8. Infrastruktura techniczna i system informatyczny po stronie firankowot.pl spełnia następujące warunki: - Pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy - Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy. - Zainstalowano certyfikat SSL chroniący Państwa dane - Zastosowano oprogramowanie antywirusowe


§12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  a) zmiany cen jak i ilości towarowych w ciągu dnia
  b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu
  c) wprowadzenie nowej oferty produktów
  d) wznawianie i odwoływanie akcji promocyjnych w dowolnym terminie bądź wprowadzania w nich zmian

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 6. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy o prawach konsumenta, a w przypadku przedsiębiorców - Kodeksu cywilnego

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

 

 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ